Προεκτάσεις
speaker.jpg

Στην ιστοεξερεύνησή μας αναφερθήκαμε στις μορφές και τους τρόπους με τους οποίους οι αρχαίοι πολιτισμοί διαχειρίζονταν την ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών στην καθημερινότητά τους. Εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά υπήρξαν αναφορές και σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς, αναγάγοντας έτσι το θέμα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμη, αναφερθήκαμε στις μορφές ενέργειας και τους τρόπους διαχείρισής τους στη σύγχρονη εποχή κι έπειτα προβήκαμε στη σύγκριση τους με εκείνους των αρχαίων πολιτισμών.

Απώτερος στόχος της σύγκρισης αυτής ήταν οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί χρησιμοποιούσαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάτι που σήμερα συμβαίνει σε αισθητά μικρότερο βαθμό. Επιπλέον, στοχεύουμε στο να γνωρίσουν οι μαθητές τα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτής και την αναγκαιότητα χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε έναν κόσμο που τα αποθέματα ενέργειας συνεχώς εξαντλούνται.

Μέσω της ιστοεξερεύνησης μας προσβλέπουμε σε μία μετασχηματιστική διδασκαλία που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση των μαθητών καθώς και την αλλαγή των στάσεων, των αντιλήψεων και των αξιών τους. Επιδιώκουμε η αλλαγή αυτή να τους οδηγήσει μετέπειτα σε μία αλλαγή συμπεριφοράς και ανάληψη δράσης για προσωπική και κοινωνική αλλαγή.

museum.jpg

Η παρούσα ιστοεξερεύνηση μπορεί να επεκταθεί μέσω βιωματικών επισκέψεων των μαθητών σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικό πάρκο, βιοκλιματικό σπίτι, θερμοκήπιο, νερόμυλο κ.α). Ωφέλιμη θα ήταν επίσης η επίσκεψη των μαθητών σε αρχαιολογικό μουσείο προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο ζωής των αρχαίων πολιτισμών.


theater.jpg

Επιπλέον, το παρόν θέμα θα μπορούσε να διερευνηθεί διαθεματικά μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Οι παράμετροι είναι αρκετές και υπάρχουν δυνατότητες για επιμέρους προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, μια θετική προσέγγιση του θέματος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τα Εικαστικά και το θεατρικό παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια θεατρική παράσταση έτσι ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται σε προβληματικές καταστάσεις αναφορικά με την διαχείριση της ενέργειας και μέσα από τους χαρακτήρες της παράστασης να προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Υποδυόμενοι τους ρόλους τους θα βιώσουν ρεαλιστικές καταστάσεις και θα έρθουν αντιμέτωποι με το καίριο θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License